Privacyverklaring

Verhees en van Dijk Installatietechniek BV, gevestigd aan Industrieweg 7, 5753 PB Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.verheesenvandijk.nl Industrieweg 7, 5753 PB Deurne +31 0493 341634

info@verheesenvandijk.nl

Laurens van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Verhees en van Dijk Installatietechniek BV. Hij is te bereiken via info@verheesenvandijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verhees en van Dijk Installatietechniek BV verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mailadres etc.) via de website, behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt.

Als u reageert via het e-mailformulier van de website, vragen wij o.a. uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om u de gevraagde informatie toe te sturen. Deze gegevens worden verder niet opgeslagen.

Verhees en van Dijk Installatietechniek BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, producten van ons afneemt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verheesenvandijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Verhees en van Dijk Installatietechniek BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Het verlenen van periodieke service aan door ons geleverde apparatuur
 • Het verlenen van garantie op door ons geleverde apparatuur
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Verhees en van Dijk Installatietechniek BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verhees en van Dijk Installatietechniek BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Voor het verlenen van garantie; 6 maanden na het verlopen van de garantietermijn. Deze termijn is gekozen zodat we in staat zijn eventuele vragen na beëindiging van de garantietermijn nog goed te kunnen beantwoorden.  
 • Voor het verlenen van service; 6 maanden na opzegging van de service-vereenkomst. Deze termijn is gekozen zodat we in staat zijn eventuele vragen na beëindiging van de service-overeenkomst nog goed te kunnen beantwoorden.
 • Voor persoonsgegevens waarbij geen sprake is van garantie of service; 3 maanden na het beëindigen van het zakelijke contact. Deze termijn is gekozen zodat we in staat zijn eventuele vragen na beëindiging van het contact nog goed te kunnen beantwoorden.
 • Persoonsgegevens zoals die voorkomen in de financiële administratie worden, conform de voorschriften, 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verhees en van Dijk Installatietechniek BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Verhees en van Dijk Installatietechniek BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verhees en van Dijk Installatietechniek BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verheesenvandijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u aansluitend vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Verhees en van Dijk Installatietechniek BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verhees en van Dijk Installatietechniek BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@verheesenvandijk.nl. Verhees en van Dijk Installatietechniek BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.